Kwaliteit

KWALITEIT

Kwaliteitsaudits

Echocentra: eens in de twee jaar wordt elk echocentrum dat prenatale screeningsecho’s verricht in de regio Zuidoost Nederland door het Regionaal Centrum gevisiteerd en wordt vastgesteld of het echocentrum voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Het landelijke format kwaliteitsaudit wordt voorafgaand aan de visitatie voorbereid en dient als leidraad voor het gesprek. De beeldbeoordelingen vormen onderdeel van de audit. Drie en zes maanden na verzending van het concept auditverslag wordt de opvolging van verbeterpunten voortvloeiend uit de audit door het Regionaal Centrum geëvalueerd.  Vervolgens wordt een eindrapportage opgesteld.
.
Counselingpraktijken: een keer per 2 jaar vindt de audit bij counselingpraktijken plaats via een digitale vragenlijst. Deze  vragenlijst wordt door één praktijkvertegenwoordiger ingevuld en brengt in beeld in hoeverre zorginstelling en zorgverleners voldoen aan de landelijke eisen. Uit deze audit volgen verbeterpunten en actiepunten voor de zorginstelling. De afhandeling hiervan wordt gemonitord door het Regionaal Centrum. Eind 2022 is de meest recente ronde van start gegaan.

KWALITEIT

Beeldbeoordelingen

SPSZON voert de beeldbeoordelingen 2e trimester SEO gelijktijdig uit met de kwaliteitsaudit echocentra. Indien een echoscopist werkzaam is in meerdere regio’s, dan wordt de beeldbeoordeling uitgevoerd door het Regionaal Centrum waar de zorgverlener de meeste SEO’s maakt, tenzij SPSZON reden ziet een eigen beeldbeoordeling uit te voeren.

De echoscopist ontvangt van het Regionaal Centrum via Peridos een selectie uit Peridos van 5 onderzoeken waaruit de echoscopist er 3 kiest. Hiervan dient een logboek (powerpoint) gemaakt te worden en aangeleverd te worden aan het Regionaal Centrum ter beoordeling.

Kwaliteitsbeoordeling 2e Trimester SEO

Scoreformulier 2e Trimester SEO -beeldbeoordeling

De beeldbeoordeling van het 1e trimester SEO is 3 maanden na start van implementatie uitgevoerd. Deze beeldbeoordeling is via Peridos verlopen. Vanaf juni 2023 zullen de ETSEO beeldbeoordelingen ook gelijktijdig met de kwaliteitsaudit gaan verlopen.

Kwaliteitsbeoordeling 1e Trimester SEO

Scoreformulier 1e Trimester SEO

Kwaliteitssysteem echoapparatuur

Op dit moment moet echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de prenatale screening (eerste en tweede trimester SEO) voldoen aan kwaliteitseisen. Om de kwaliteit in de toekomst nog beter te kunnen borgen, is een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd. Klik hier voor meer informatie.

KWALITEIT

Nascholing

Eén van de doelstellingen van de SPSZON is het ondersteunen van de deskundigheidsbevordering ten behoeve van de uitvoering van de prenatale screening. Eén van de taken van de Regionale Centra is het beoordelen of de opleidingen tot counselor en SEO-echoscopist aan de minimumeisen voldoen. Daarnaast organiseert de SPSZON ieder jaar regiobijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen en landelijke webinars om de contractanten op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prenatale screening.

De huidige nascholingseisen zijn terug te vinden op de RIVM website. 

U kunt zich nu aanmelden voor de regiobijeenkomst op 5 oktober as. middels onderstaand inschrijfformulier.

Locatie: MECC Maastricht, 16:30u – 20:00u (ontvangst om 16u).

Programma:

   “Herhaalde miskramen” door Salwan Al Nasiry, gynaecoloog/perinatoloog MUMC
 “Psychologische impact van nevenbevindingen bij NIPT” door drs. Iris Jansen-Bakkeren, medisch psycholoog & promovenda
 “Rouw/verlies verwerking bij (vroeg)geboren kinderen” door Hans Kling, Hoofd Dienst Geestelijke Verzorging MUMC
 “Nevenbevindingen bij NIPT” door drs. Mijntje Pieters perinatoloog/gynaecoloog MUMC en Malou Heijligers, klinisch geneticus MUMC
 “NIPT met aanwijzing voor een maligniteit” door Karin Heesterbeek, internist-oncoloog in opleiding.
 “Zwangerschapsuitkomsten en foetale fractie NIPT” door Ellis Becking, UMC Utrecht

Inschrijfformulier regiobijeenkomst 5 oktober 2023