Kwaliteit

KWALITEIT

Kwaliteitsaudits

Echocentra: eens in de twee jaar wordt elk echocentrum dat prenatale screeningsecho’s verricht in de regio Zuidoost Nederland door het Regionaal Centrum gevisiteerd en wordt vastgesteld of het echocentrum voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Het landelijke format kwaliteitsaudit wordt voorafgaand aan de visitatie voorbereid en dient als leidraad voor het gesprek. De beeldbeoordelingen vormen onderdeel van de audit. Drie en zes maanden na verzending van het concept auditverslag wordt de opvolging van verbeterpunten voortvloeiend uit de audit door het Regionaal Centrum geëvalueerd.  Vervolgens wordt een eindrapportage opgesteld.
.
Counselingpraktijken: een keer per 2 jaar vindt de audit bij counselingpraktijken plaats via een digitale vragenlijst. Deze  vragenlijst wordt door één praktijkvertegenwoordiger ingevuld en brengt in beeld in hoeverre zorginstelling en zorgverleners voldoen aan de landelijke eisen. Uit deze audit volgen verbeterpunten en actiepunten voor de zorginstelling. De afhandeling hiervan wordt gemonitord door het Regionaal Centrum. De nieuwe ronde start in de tweede helft van 2022.

KWALITEIT

Beeldbeoordelingen

SPSZON voert de beeldbeoordelingen 2e trimester SEO gelijktijdig uit met de kwaliteitsaudit echocentra. Indien een echoscopist werkzaam is in meerdere regio’s, dan wordt de beeldbeoordeling uitgevoerd door het Regionaal Centrum waar de zorgverlener de meeste SEO’s maakt tenzij SPSZON reden ziet een eigen beeldbeoordeling uit te voeren.

De echoscopist ontvangt van het Regionaal Centrum een selectie uit Peridos van 5 onderzoeken waaruit de echoscopist er 3 kiest. Hiervan dient een logboek (powerpoint) gemaakt te worden en aangeleverd te worden aan het Regionaal Centrum ter beoordeling.

Kwaliteitsbeoordeling 2e Trimester SEO

Scoreformulier 2e Trimester SEO -beeldbeoordeling

De beeldbeoordeling van het 1e trimester SEO is 3 maanden na start hiervan uitgevoerd. Deze beeldbeoordeling is via Peridos verlopen. 

Kwaliteitsbeoordeling 1e Trimester SEO

Scoreformulier 1e Trimester SEO

KWALITEIT

Nascholing

Eén van de doelstellingen van de SPSZON is het ondersteunen van de deskundigheidsbevordering ten behoeve van de uitvoering van de prenatale screening. Eén van de taken van de Regionale Centra is het beoordelen of de opleidingen tot counselor, SEO- en/of NT-echoscopist aan de minimumeisen voldoen. Daarnaast organiseert de SPSZON ieder jaar regiobijeenkomsten,  casuïstiekbesprekingen en landelijke webinars om de contractanten op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prenatale screening.

Op donderdag 19 mei 2022 organiseerde SPSZON een casuïstiekbespreking.

Basiscursus counselen over prenatale screening:

Op vrijdag 23 september 2022 wordt de basiscursus counselen over prenatale screening gehouden te Vinkeveen. Tijdens de Basiscursus Counselen over Prenatale Screening (CPS) leer je op een adequate manier de zwangere te ondersteunen bij de keuzes en gevolgen van prenatale screening op het syndroom van Down, trisomie 18 en 13, op neurale buisdefecten, Structureel Echoscopisch Onderzoek (ETSEO/TTSEO) en NIPT.
De basiscursus counseling prenatale screening is bedoeld voor zorgverleners/verloskundigen die willen gaan starten met counselen over prenatale screening, met uitzondering van zorgverleners die het afgelopen studiejaar zijn afgestudeerd aan een in Nederland erkende Verloskunde opleiding. Voor zorgverleners die > 1 jaar er tussenuit zijn geweest, kan de basiscursus als opfrisser gezien worden”.
De ochtendsessie bestaat uit presentaties en interactieve sessies. In de middag wordt er geoefend met professionele trainingsactrices. De cursisten kunnen desgewenst zelf casuïstiek inbrengen. Voor meer info: www.prenatalescholing.nl

Op 3 oktober 2022 staat van 15u tot 17u een landelijk webinar (casuïstiekbespreking) gepland. Op 11 oktober 2022 is hiervan de terugkijkoptie.

Op 5 oktober 2022 organiseert SPSZON een feestelijke editie van de regiobijeenkomst.

Op 18 november 2022 wordt er ook een basiscursus counseling aangeboden (regio Amsterdam); inschrijven kan hier.

Op 22 november 2022 staat een landelijk webinar gepland van 15u tot 17u.

Dinsdag 7 februari 2023: webinar NIPT vanaf 1 april 2023 – wat verandert er?

U kunt zich ook nu al aanmelden. Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd. Het webinar komt direct na afloop in een on-demand versie beschikbaar. 

OP .

De huidige nascholingseisen zijn terug te vinden op de RIVM website. 

Op dit moment is er geen inschrijfformulier beschikbaar