Kwaliteit

KWALITEIT

Kwaliteitsaudits

Echocentra: eens in de twee jaar wordt elk echocentrum dat prenatale screeningsecho’s verricht in de regio Zuidoost Nederland door het Regionaal Centrum gevisiteerd en wordt vastgesteld of het echocentrum voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Het landelijke format kwaliteitsaudit wordt voorafgaand aan de visitatie voorbereid en dient als leidraad voor het gesprek. De beeldbeoordelingen vormen onderdeel van de audit. Drie en zes maanden na verzending van het concept auditverslag wordt de opvolging van verbeterpunten voortvloeiend uit de audit door het Regionaal Centrum geëvalueerd.  Vervolgens wordt een eindrapportage opgesteld.
.
Counselingpraktijken: een keer per 2 jaar vindt de audit bij counselingpraktijken plaats via een digitale vragenlijst. Deze  vragenlijst wordt door één praktijkvertegenwoordiger ingevuld en brengt in beeld in hoeverre zorginstelling en zorgverleners voldoen aan de landelijke eisen. Uit deze audit volgen verbeterpunten en actiepunten voor de zorginstelling. De afhandeling hiervan wordt gemonitord door het Regionaal Centrum.

KWALITEIT

Beeldbeoordelingen

SPSZON voert de beeldbeoordelingen 2e trimester SEO gelijktijdig uit met de kwaliteitsaudit echocentra. Indien een echoscopist werkzaam is in meerdere regio’s, dan wordt de beeldbeoordeling uitgevoerd door het Regionaal Centrum waar de zorgverlener de meeste SEO’s maakt tenzij SPSZON reden ziet een eigen beeldbeoordeling uit te voeren.

De echoscopist ontvangt van het Regionaal Centrum een selectie uit Peridos van 5 onderzoeken waaruit de echoscopist er 3 kiest. Hiervan dient een logboek (powerpoint) gemaakt te worden en aangeleverd te worden aan het Regionaal Centrum ter beoordeling.

Kwaliteitsbeoordeling 2e Trimester SEO

Scoreformulier 2e Trimester SEO -beeldbeoordeling

De beeldbeoordeling van het 1e trimester SEO start 3 maanden na start uitvoeren hiervan. Deze beeldbeoordeling zal vermoedelijk via Peridos gaan verlopen. Hierover wordt de echoscopist tijdig geïnformeerd.

Kwaliteitsbeoordeling 1e Trimester SEO

Scoreformulier 1e Trimester SEO

KWALITEIT

Nascholing

Eén van de doelstellingen van de SPSZON is het ondersteunen van de deskundigheidsbevordering ten behoeve van de uitvoering van de prenatale screening. Eén van de taken van de Regionale Centra is het beoordelen of de opleidingen tot counselor, SEO- en/of NT-echoscopist aan de minimumeisen voldoen. Daarnaast organiseert de SPSZON ieder jaar regiobijeenkomsten,  casuïstiekbesprekingen en landelijke webinars om de contractanten op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prenatale screening.
.
De huidige nascholingseisen zijn terug te vinden op de RIVM website.

Inschrijfformulier