Nieuwsbrief 55

Website SPSZON

Onlangs is de website van de Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland vernieuwd. De informatie op deze website is primair bedoeld voor zorgverleners en andere professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van prenatale screening. Naast alle relevante informatie over prenatale screening en over het Regionaal Centrum worden bijvoorbeeld ook steeds de laatste ontwikkelingen en aanstaande activiteiten gepubliceerd. Contractanten en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd een kijkje te nemen : www.spszon.nl

 Oproep aan echoscopisten Eerste Trimester SEO

Een van de gecontracteerde echocentra in de regio Midden-Noord Limburg is op zoek naar een (of meer) echoscopist(en) die vanaf september a.s. binnen dit centrum Eerste Trimester SEO’s kan uitvoeren.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de SPSZON (info@spszon.nl) voor nadere informatie hierover.

 Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname

Voor de bloedafname is een papieren NIPT-aanvraagformulier noodzakelijk, omdat hier de
barcodes van de bloedbuizen opgeplakt worden voor verzending naar het NIPT-lab.  

Wanneer u het NIPT-aanvraagformulier per e-mail naar de zwangere stuurt (bijvoorbeeld omdat u het counseling gesprek via videobellen heeft gevoerd), willen wij u vragen de zwangere erop te wijzen dat het NIPT-aanvraagformulier uitgeprint moet worden voor de bloedafname.

 Nascholingsronde counseling

De huidige nascholingsronde voor counselors loopt van 2019 tot en met 2021. In 2022 zal het Regionaal Centrum controleren of counselors hebben voldaan aan de nascholingseisen van de huidige ronde. Deze eisen vindt u op de website van het RIVM : https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/scholing/verplichte-scholing-counselors.

Indien u de voor u van toepassing zijnde nascholingsonderdelen nog niet heeft gevolgd, verzoeken wij u dit in de loop van 2021 af te ronden. De verplichte nascholing m.b.t. het Eerste Trimester SEO dient uiterlijk 31 mei a.s. afgerond te zijn; het betreft de E-learning en het webinar algemeen.

Tevens is het verzoek in Peridos te controleren of de door u gevolgde nascholing correct is geregistreerd. Mocht een gevolgd onderdeel ontbreken dan vragen wij u het bewijs van deelname  van betreffende nascholing te sturen naar : info@spszon.nl.

TrainTool

In de vorige nieuwsbrief vanuit de Regionale Centra is een bericht verschenen over de counselingsnorm voor prenatale screening. Omdat dit bericht vragen opriep, volgt hier een toelichting:

Volgens de landelijke kwaliteitseisen geldt voor de counseling de norm van 50 gesprekken per jaar. In de huidige bijscholingsronde (2019-2021) is voor counselors die in 2019 en 2020 tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken per jaar hebben gevoerd, het volgen van TrainTool verplicht als alternatief om aan de norm te voldoen. Het ging hierbij om een tijdelijke regeling. Vanaf 1 september 2021 is TrainTool niet meer up-to-date vanwege de start van de eerste trimester SEO en kan om die reden niet meer gebruikt worden voor verplichte nascholing bij 35-49 gesprekken. Er zal worden onderzocht of het haalbaar en wenselijk is om een geactualiseerde vorm van TrainTool in de nieuwe scholingsronde aan te bieden.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Onderstaand een herhaalde oproep van de PRIME studie. Zie hieronder voor meer informatie:

PRIME studie:

Gezocht: counselors prenatale screening, zwangere vrouwen & (beslissings)partners

Het besluit over prenatale screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, zoals hun eigen partner, een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners samen keuzes maken over screenen tijdens de zwangerschap.

Wij zijn voor dit onderzoek nog specifiek op zoek naar:

  • Counselors met meer dan 10 jaar werkervaring; en
  • Zwangere vrouwen en partners die niet meteen op één lijn zaten over de keuze om wel of niet te screenen.

Een interview duurt ongeveer 45 minuten. Help je mee met de werving?

Meer informatie over de PRIME studie en wervingsmateriaal: www.prime-studie.nl, Samen met de partner, Primestudie wervingsbericht 1 – YouTube

Voor vragen of opmerkingen: Promovenda Esther Schutgens-Kok, via esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400.

 Echoapparatuur

Hierbij een aanvullende toelichting ten aanzien van de toepassing van de kwaliteitseis echoapparatuur:

Apparatuur aangeschaft vóór 12 oktober 2020 mag, mits deze voldoet aan de kwaliteitseisen echoapparatuur, versie d.d. 23 maart 2017 (oude kwaliteitseis) dan wel aan de nieuwe versie van de kwaliteitseis van d.d. 12 okt 2020, ook gebruikt worden voor het uitvoeren van een Eerste Trimester SEO (na invoering in onderzoeksetting).

Bijvoorbeeld, als een echoprobe van een echosysteem, aangeschaft vóór 12 okt 2020, niet voldoet aan de oude kwaliteitseis maar wel aan de nieuwe kwaliteitseis, dan mag deze transducer uiteraard worden gebruikt bij de uitvoering van zowel het Eerste als Tweede Trimester SEO. Dit zal bij een volgende versie wijziging van de kwaliteitseis worden aangepast.

Eerste en tweede trimester SEO

Met de introductie van het Eerste Trimester SEO, is de noodzaak ontstaan om onderscheid te maken tussen het Eerste en Tweede Trimester SEO. Simpel weg het gebruik van ‘SEO’ volstaat nu niet meer om aan te duiden welk echoscopisch onderzoek bedoeld wordt. Voortaan zullen de RC’s de afkortingen ETSEO en TTSEO gebruiken in communicatie naar zorgverleners, zoals in nieuwsbrieven en op de websites van de RC’s en de CLBPS. In de communicatie naar zwangeren is het de bedoeling om te spreken over 13 wekenecho en 20 wekenecho.

Gegevens prenatale screening

Zorginstellingen wordt gevraagd om de counseling, NT en SEO gegevens over het eerste kwartaal 2021 op korte termijn te uploaden naar Peridos.

Voor de upload van counselinggegevens vanuit het bronsysteem Astraia zijn nieuwe queries beschikbaar op de Peridos website (https://www.peridos.nl/gegevens-aanleveren-excel/astraia/). Met deze queries worden de gegevens uit Astraia geëxporteerd volgens de laatste versie van de counseling dataset (https://www.peridos.nl/dataset/).

April/mei 2021: e-learning counselors en webinar Eerste Trimester SEO algemeen on demand

Mei/juni 2021: vaardigheidstraining Eerste Trimester SEO

                              (echoscopisten groep verplichte deelname)

4 juni 2021: basiscursus counselen over PNS (vol!)

15 juni 2021: webinar Eerste Trimester SEO: aanvraag, registratie, uitslag en betaling

                           (van 14.45 tot 17.00 uur)

18 juni 2021: basiscursus counselen over PNS (vol!)

1 augustus 2021: start counseling over Eerste Trimester SEO

1 september 2021: start uitvoering Eerste Trimester SEO

September 2021: vaardigheidstraining Eerste Trimester SEO

                                   (echoscopisten groep vrijwillige deelname)

Oktober/november 2021: basiscursus counselen over PNS (datum volgt)