Nieuwsbrief 56, juni 2021

We constateren dat counselors en echoscopisten vaak, zeker rondom de invoering van het Eerste Trimester SEO, vragen hebben. In dat kader wijzen we u graag nog eens op alle uitgebreide informatie op de RIVM-website over prenatale screening; o.a. over scholing, screeningsonderzoeken.  https://www.pns.nl/professionals/screening-down-edwards-patausyndroom-seo-professionals

Verzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens 

Voor de IMITAS-studie is het essentieel om op tijd diverse vragenlijsten aan zwangeren te kunnen versturen. Daarom vragen wij alle counselingspraktijken en echocentra om

vanaf 1 augustus 2021 maandelijks de counselings- én

tweede trimester SEO gegevens aan Peridos aan te leveren in plaats van elke drie maanden.

Door middel van vier verschillende vragenlijststudies onderzoeken de IMITAS-onderzoekers op een aantal momenten in de zwangerschap en postpartum de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun (eventuele) partner met het eerste trimester SEO.  

Om de vragenlijsten op tijd aan de juiste te groep te kunnen versturen hebben zij een aantal gegevens nodig, waaronder de conclusie van het eerste en tweede trimester SEO. Afhankelijk van deze conclusies wordt namelijk een passende vragenlijst aan de zwangere gestuurd die zij ontvangt bij een zwangerschapsduur van 24 weken. Om de juiste vragenlijst bij deze zwangerschapsduur te kunnen versturen is het belangrijk dat de data maandelijks wordt aangeleverd aan Peridos.

De rest van de gegevens die zij nodig hebben, zoals e-mailadres, a terme datum, counseling en data van het eerste trimester SEO ontvangen zij automatisch vanuit Peridos met de gegevens van de eerste trimester SEO. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn essentieel om de mening en behoeften van de zwangeren t.o.v. het eerste trimester SEO in kaart te brengen.  

Namens het IMITAS-onderzoeksteam hartelijk dank!  

Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021  

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM.

Na de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest.

Doordat er weinig wordt getest, is het moeilijk om de kwaliteit van de screening te verzekeren. Het is dan ook niet wenselijk om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. De combinatietest, onderdeel van het landelijke programma van de prenatale screening, stopt daarom vanaf 1 oktober 2021.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM past de informatiematerialen aan. Ook wordt gekeken naar een alternatief voor zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT.

Counselor krijgt meer regie over bijscholing

Op 1 januari 2022 start voor 2.700 counselors de nieuwe bijscholingscyclus counseling prenatale screening. En ‘nieuw’ is dit keer echt anders. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in scholingsinstrumenten vanuit vertrouwen in professionaliteit en vakmanschap. Het nieuwe leren gebeurt in verbinding met andere counselors: leren met en van elkaar. De regie voor het leerproces ligt bij de counselor zelf.   

Het komend half jaar verkennen het RIVM-CvB, Regionale Centra en de beroepsverenigingen samen met scholingsaanbieders hoe het scholingsaanbod de komende jaren er uit kan zien. De basis is het onderwijskundig advies voor het scholingsplan counseling prenatale screening. Het doel is te komen tot een gevarieerd scholingsaanbod, waar de counselor uit kan kiezen. 

Voor meer informatie zie pns.nl.

Deelname TrainTool

Na 1 september 2021 stopt TrainTool definitief. Na deze datum is het niet meer mogelijk om deel te nemen. De accreditatie komt dan ook te vervallen, waardoor er geen punten meer kunnen worden toegekend. Counselors die tot nu toe niet hebben deelgenomen en deze nascholing toch nog willen volgen of verplicht zijn deel te nemen kunnen alleen nog op de volgende data worden uitgenodigd:

Ronde 15 juli; om deel te kunnen nemen aan deze ronde ontvangen wij graag uiterlijk 9 juli bericht.

Ronde 1 augustus; om aan deze ronde deel te kunnen nemen, ontvangen wij graag uiterlijk 23 juli bericht.

 

Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast  

De Programmacommissie heeft besloten om in 2022 en 2023, 35 counselingsgesprekken als norm te hanteren. Dit betreft een tijdelijke situatie. In deze periode dient te worden onderzocht of er een onderbouwing te vinden is voor het normaantal en op welke manier de kwaliteit van de counseling door de Regionale Centra geborgd c.q. getoetst kan worden. Vanwege dit besluit zal ook voor 2021 de norm van 35 counselingsgesprekken (ongeacht de gevolgde bijscholing) worden aangehouden.  

 

Herhaling: Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors  

Er is een nieuwe versie van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe overeenkomst zal de oude kwaliteitsovereenkomst vervangen en is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die voldoen aan de verplichte bijscholing voor het eerste trimester SEO. U zult bij de eerste keer inloggen in Peridos op of na 1 augustus een melding krijgen dat er een kwaliteits-overeenkomst beschikbaar is. U dient deze te accorderen voordat u kunt counselen. 

  

Nascholingsronde counseling

De huidige nascholingsronde voor counselors loopt van 2019 tot en met 2021. In 2022 zal het regionaal centrum controleren of counselors hebben voldaan aan de nascholingseisen van de huidige ronde. Deze eisen vindt u op de website van het RIVM :

Indien u de voor u van toepassing zijnde nascholingsonderdelen nog niet heeft gevolgd, verzoeken wij u dit in de loop van 2021 af te ronden.

Deadline voor afronding van de verplichte nascholing m.b.t. het Eerste Trimester SEO was 31 mei jl. Mocht u als counselor de E-learning ETSEO en/of het webinar algmeen nog niet afgerond hebben dan verzoeken wij u dit per omgaande te doen. Vanaf 1 augustus mag u alleen counselen als beide onderdelen van de scholing ETSEO zijn gevolgd.

Tevens is het verzoek in Peridos te controleren of de door u gevolgde nascholing correct is geregistreerd. Mocht een gevolgd onderdeel ontbreken dan vragen wij u het bewijs van deelname  van betreffende nascholing te sturen naar : info@spszon.nl.

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag  

De kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag zijn enigszins gewijzigd. De vereiste frequenties aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 13 weken zwangerschap (eerste trimester SEO) dient ook te beschikken over lagere frequenties. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz. Als het goed is, heeft dit geen consequenties voor echopraktijken die onlangs nieuwe apparatuur hebben aangeschaft. Alle verkochte probes hebben het benodigde frequentiebereik.   

De vereiste frequenties aan de vaginale probe zijn dus naar beneden bijgesteld. De tekst in de kwaliteitseis is als volgt aangepast: 

  • Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:  

o Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee     afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.   

o Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 5 en 7 MHz.   

3D-probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel voor de 2D-beeldvorming worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D-probe.   

Zie ook de volledige kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag op www.pns.nl  

   

Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO? Check uw registratie AGB-code!  

Voor het uitvoeren van bepaalde verrichtingen heeft u als zorgverlener een AGB-code nodig. Sinds 2014 werkt Vektis (beheerder AGB-register) met specifieke erkenningen. Het doen van een SEO vereist bij de AGB-code een kwalificatie echoscopie met een specifieke erkenning.  

Bij een aantal Regionale Centra zijn afgelopen maanden meldingen binnengekomen over geweigerde uitbetaling van SEO’s vanwege problemen met aanvraag c.q. registratie AGB-code bij Vektis. Uit recent overleg tussen Vektis, BEN, KNOV, Regionale Centra en een aantal verzekeraars/ Zorgverzekeraar Nederland, blijkt dat een aantal zorgverzekeraars hun controle op de AGB-code registratie met juiste erkenningen voor betreffende verrichtingen bij Vektis heeft geautomatiseerd.

Wanneer een AGB-code niet met de juiste erkenning geregistreerd staat, kunnen declaraties van SEO’s worden afgewezen en vindt geen uitbetaling plaats.   

Wat kunt u hier tegen doen?  

  1. Controleer uw AGB-code registratie op www.agbcode.nl. 
  2. Staat er een kwalificatie echoscopie met BEN-erkenning of met SEO-erkenning (vanuit KNOV-registratie) dan is uw registratie in orde. 
  3. Staat er géén kwalificatie echoscopie en/of geen BEN-erkenning c.q. SEO-erkenning (vanuit de KNOV) en bent u lid van de BEN? Stuur dan een mail naar info@agbcode.nl met uw AGB-code en de PDF die u heeft ontvangen in de brief van de BEN op 12 februari jl. Deze PDF kunt u ook vinden in uw account van de BEN bij het accreditatieoverzicht onder de naam: ‘2e trimester SEO-echoscopistin BEN-kwaliteitsregister’. Mocht u deze PDF niet kunnen vinden, stuur dan een mail naar secretariaat@echoscopisten.nl met het verzoek deze nogmaals te mailen. 

Op dit moment werken de BEN en Vektis hard aan een verbetering en automatisering van de registratie van de echoscopie erkenningen. De verwachting is dat dit in het najaar 2021 wordt afgerond.

Gegevens prenatale screening

Zorginstellingen wordt gevraagd om de counseling, NT en SEO gegevens over het TWEEDE kwartaal 2021 op korte termijn te uploaden naar Peridos. Mocht u dit jaar nog geen gegevens geüpload hebben, dan is het verzoek de gegevens vanaf 1 januari tot en met juni te uploaden.

Mei/juni 2021: vaardigheidstraining Eerste Trimester SEO

                              (echoscopisten groep verplichte deelname)

 
1 augustus 2021: start counseling over eerste trimester SEO


1 september 2021: start uitvoering eerste trimester SEO


September 2021: vaardigheidstraining eerste trimester SEO

                                   (echoscopisten groep vrijwillige deelname)