Nieuwsbrief 9 ETS, juli 2021

Algemeen 

Nieuwe folders: vanaf nu te bestellen, per 1 augustus in gebruik

De huidige folder over de 20 wekenecho wordt vervangen door een nieuwe, uitgebreidere versie waarin ook de (nieuwe) informatie over de 13 wekenecho is opgenomen. Deze folder heeft als titel De 13 wekenecho en de 20 wekenecho. Daarnaast is er een geactualiseerde versie van de folder De NIPT en de combinatietest. De opmaak van de folders is aangepast en opgefrist.

De nieuwe versies vervangen per 1 augustus a.s. de huidige exemplaren. Wij vragen u om vanaf dan de oude folders niet meer te gebruiken. De nieuwe folders zijn te bestellen in de webshop.

 Tip: houd uw folderbestellingen altijd klein. Liever regelmatig een kleine bestelling, dan bij een herdruk een grote voorraad weggooien.

Nieuwsbericht en publieksinformatie online

Op 8 juli jl. is de publieksinformatie over de 13 wekenecho gestart. De webpagina’s staan online (zie www.pns.nl/13-wekenecho) en er is een nieuwsbericht gepubliceerd: Vanaf 1 september kunnen zwangeren kiezen voor de 13 wekenecho.

Vanaf 1 augustus staan ook de digitale versie van de folder Informatie over de 13 wekenecho en 20 wekenecho en de informatiekaart Prenatale screening online.

Als u op de website van uw praktijk of echocentrum informatie wilt geven over de 13 wekenecho, verwijs dan naar www.pns.nl/13-wekenecho.

Nieuw: Draaiboek versie 10.0

Op 7 juli is het nieuwe draaiboek Prenatale screening. Screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek gepubliceerd. Versie 10.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 17 juni 2021. In versie 10.0 is er informatie over het eerste trimester SEO opgenomen en het gehele document is geactualiseerd. De webpagina’s voor professionals worden de komende tijd aangepast.

Terugblik webinar 15 juni

Op dinsdag 15 juni vond het webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie + uitslag en uitbetaling plaats. Onder leiding van voorzitter Sjaak Toet (SPSRU) vertelden Patrick van Santvoort (CLBPS) en Jesse Dijkman (RIVM-CvB) over het gehele proces van aanvraag tot uitbetaling van het eerste trimester SEO aan de hand van schermbeelden in Peridos.

In totaal woonden 1400 kijkers één, twee of drie delen van het webinar bij. Het webinar is beoordeeld met een 7,5. Net als bij eerdere webinars, werden er veel vragen gesteld. Een deel werd beantwoord tijdens het webinar. De webpagina veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO wordt de komende tijd aangevuld met vragen die tijdens het webinar zijn gesteld.

Aanvraag vanuit bronsysteem of in Peridos

Veel vragen gingen over het aanvraagproces in Peridos. Het uitgangspunt is dat de aanvraag van het eerste trimester SEO in het eigen bronsysteem kan worden gedaan. De gegevens worden dan direct vanuit het eigen bronsysteem gestuurd naar Peridos: apart inloggen in Peridos hoeft dan niet! Als de aanvraag in het bronsysteem niet mogelijk is (bijvoorbeeld als er nog geen nieuwe versie van het bronsysteem is geïnstalleerd of als er nog geen koppeling met Peridos is gelegd), dient de aanvraag in Peridos te worden gedaan.

Check daarom nu of uw bronsysteem aangepast is voor de start van het eerste trimester SEO en controleer ook of er een koppeling met Peridos is. Vraag dit na bij uw ICT-afdeling of ICT-contactpersoon. Deze aanpassingen kosten namelijk veel tijd! Mogelijk bent u hierover al benaderd door uw Regionaal Centrum. Komt u hier niet uit, neem dan contact op met uw Regionaal Centrum. Zij kunnen u verdere uitleg geven.

Aanvraag voor zwangere zonder BSN

Bij een zwangere zonder BSN dient de aanvraag altijd in Peridos gedaan te worden. Er wordt dan een Peridoscode aangemaakt (voorbeeld: E210712345). De Peridoscode is nodig om de uitslag van het eerste trimester SEO in Peridos te kunnen koppelen aan de aanvraag. De werkwijze is als volgt:

 • De counselor doet de aanvraag in Peridos en krijgt een Peridoscode.
 • De counselor geeft de Peridoscode mee aan de zwangere. Dit kan bijv. door de zwangere er een foto van te laten maken.
 • De zwangere geeft de Peridoscode door aan het echocentrum.
 • Het echocentrum kan alleen met de Peridoscode in Peridos checken of er een aanvraag klaarstaat.
 • De echoscopist moet de Peridoscode in de uitslag van het eerste trimester SEO noteren.

U vindt deze uitleg ook op: de Peridos website.

Webinars terugkijken

De afgelopen periode vonden webinars plaats over het eerste trimester SEO. Wilt u een of meerdere webinars terugkijken? Dat kan:

 

Voor echocentra ter herinnering: aanvragen rollen en invullen financiële stamgegevens in Peridos voor het eerste trimester SEO

De Regionale Centra betalen vanaf 1 september 2021 het eerste trimester SEO uit aan de echocentra. Graag herinneren wij u eraan dat hiervoor bepaalde informatie nodig is van het echocentrum. Voor het aanleveren hiervan ontvangt ieder echocentrum instructies in twee opeenvolgende stappen:

 • Ná het aanvragen van het contract eerste trimester SEO zal het Regionaal Centrum het echocentrum verzoeken om de benodigde, nieuwe (financiële) rollen aan te vragen voor het kunnen inzien en wijzigen van bepaalde gegevens voor het eerste trimester SEO in Peridos.
 • Nadat deze rollen door u zijn aangevraagd én door het Regionaal Centrum zijn toegekend, ontvangt u instructies voor het invullen van de betaalgegevens van uw echocentrum in Peridos.

Vraagt u dus zo spoedig mogelijk een contract eerste trimester SEO aan. Dan kunt u de gegevens voor de uitbetaling tijdig in Peridos invullen.

Onderzoeksgroep verzamelt contactgegevens zwangeren die niet meedoen aan 13 wekenecho

Zwangeren die kiezen voor een eerste trimester SEO tekenen een informed consent formulier, waardoor de onderzoekers hen kunnen benaderen voor een vragenlijststudie over het eerste trimester SEO. De zwangeren die echter NIET kiezen voor een eerste trimester SEO, maar wel voor een tweede trimester SEO, mogen niet direct door de onderzoekers benaderd worden. Zij tekenen namelijk geen informed consent voor de studie. Voor de onderzoekers is deze groep dus onbereikbaar. De perspectieven van zwangeren die afzien van het eerste trimester SEO zijn niet bekend. Het is van groot belang om ook de mening van deze zwangeren mee te kunnen nemen omdat, op basis van de resultaten van de IMITAS-studie een besluit wordt genomen over de toekomst van het eerste trimester SEO. Het is dus van groot belang de zwangeren die afzien van eerste trimester SEO maar wél kiezen voor een tweede trimester SEO, te betrekken in het onderzoek. U als verloskundige wordt gevraagd om daarbij te ondersteunen. Hoe u hierbij kan helpen en op welke manier, hoort u op korte termijn.

Counselors

Start counseling: 1 augustus

Een maand voor de invoering, mag er gecounseld worden over het eerste trimester SEO. Dat is vanaf zondag 1 augustus 2021. Een eerste trimester SEO kan alleen gedaan worden als de zwangerschap op 1 september of later een amenorroeduur heeft tussen 12+3 en 14+3 weken.

 Herinnering: heeft u de verplichte bijscholing voor het ETSEO gevolgd?

Conform de kwaliteitseisen counseling prenatale screening dienen counselors de volledige bijscholing ETSEO gevolgd te hebben. Deze bijscholing bestaat uit:

 • Het algemene webinar ETSEO
 • De e-learning ETSEO, afgesloten met een toets

Counselors dienden uiterlijk 31 mei jl. voldaan te hebben aan de volledige bijscholing ETSEO. SPSZON is gestart met de controle op deelname aan deze bijscholing. Als u niet voldoet aan de bijscholingseisen, dan zijn wij genoodzaakt uw kwaliteitsovereenkomst counseling per 31 juli 2021 te ontbinden. U bent dan vanaf 1 augustus 2021 niet meer bevoegd om te counselen. U kunt vanuit het RC een persoonlijk bericht verwachten met betrekking tot de voortzetting van uw kwaliteitsovereenkomst counseling. Mocht u problemen ondervinden, neem dan vooral contact met ons op via info@spszon.nl.

 

Herinnering: nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Er is een update gemaakt van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe kwaliteitsovereenkomst is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die vanaf dat moment voldoen aan de verplichte bijscholing en de counseling over het eerste trimester SEO mogen uitvoeren. U zult bij de eerste keer inloggen op of na 1 augustus een melding krijgen dat er een kwaliteitsovereenkomst beschikbaar is. U dient deze te accorderen vόόrdat u start met counselen.

Voor counselingspraktijken: accorderen nieuw contract in Peridos

Er is een update gemaakt van het contract counseling tussen zorgaanbieder en Regionaal Centrum. Dit nieuwe contract is per 1 augustus 2021 beschikbaar in Peridos. Als gemachtigde contract/rechtsgeldig vertegenwoordiger krijgt u bij de eerste keer inloggen op of na 1 augustus een melding dat het contract beschikbaar is. U dient dit te accorderen vόόrdat de zorgverleners in uw praktijk starten met counselen.

 

Echoscopie

Vaardigheidstrainingen september

Via de websites van Hogeschool Inholland, Academy UMCU, Amsterdam UMC en Fontys kunt u zich inschrijven als u in september vrijwillig de vaardigheidstraining wenst te volgen.

OPROEP: extra opleiding in september

Bent u nog niet opgeleid tot eerste trimester SEO echoscopist, maar wilt u dat wel graag? Indien u in aanmerking komt (u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum en heeft minimaal 500 tweede trimester SEO’s verricht), meldt u zich dan bij uw Regionaal Centrum. In september kan mogelijk nog een extra volledige opleiding georganiseerd worden. 

 

Herinnering: aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist

Wilt u het eerste trimester SEO uitvoeren? En voldoet u aan de scholingseisen? Dan kunt u vanaf nu een kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij uw Regionaal Centrum. Pas als u een kwaliteitsovereenkomst heeft voor het eerste trimester SEO, mag u dit onderzoek vanaf 1 september 2021 uitvoeren. Ter informatie kunt u de inhoud van het contract hier inzien.

NIPT en ETSEO voor zwangeren zonder BSN

Op dit moment wordt in het proces van de NIPT een Peridoscode gebruikt. Deze code begint altijd met een N (van NIPT), met daarachter 9 cijfers. Dus bijvoorbeeld N210749862.

Vanaf 1 augustus kunnen alle zwangeren in Nederland een eerste trimester SEO krijgen, na counseling en het tekenen van een toestemmingsformulier. Dit geldt ook voor zwangeren zonder BSN. Voor deze zwangeren geldt:

 • De aanvraag voor het eerste trimester SEO kan alleen rechtstreeks in Peridos plaatsvinden;
 • Peridos maakt een Peridoscode aan. Deze Peridoscode begint met een E (van eerste trimester SEO). Dus bijvoorbeeld E210728134.
 • De counselor geeft deze Peridoscode aan de zwangere mee, en (ofwel zelf, ofwel via de zwangere) aan de echoscopist.
 • De echoscopist heeft deze Peridoscode (met een E) nodig om in Peridos te checken of er een aanvraag klaarstaat. Tevens dient de Peridoscode in de uitslag van het SEO te worden ingevuld.

Vanaf 1 oktober is het niet meer mogelijk om een combinatietest te krijgen. Daarom kunnen ook zwangeren zonder BSN vanaf dat moment in aanmerking komen voor de NIPT. Voor deze zwangeren moet de aanvraag voor NIPT ook altijd in Peridos gedaan worden. De zwangeren zonder BSN die deelnemen aan NIPT en eerste trimester SEO hebben dan dus twee Peridoscodes. Eén beginnend met een N (van belang voor het proces van de NIPT) en één beginnend met een E (van belang voor het proces van de eerste trimester SEO). Wees hier alert op! Beide codes hebben binnen Peridos geen verband met elkaar. Daarom is het ook erg belangrijk om ze niet te verwisselen.

 

Uitslagen eerste trimester SEO in Peridos

Het insturen van de uitslag eerste trimester SEO is één van de voorwaarden voor uitbetaling. Peridos meldt periodiek aan het echocentrum  als er fouten of waarschuwingen zijn en/of er niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor betaling. Hiervoor dient dan een nieuwe uitslag te worden gestuurd, tenzij het iets is dat in Peridos opgelost kan worden.

Er zijn in Peridos verschillende niveaus waarop berichten worden beoordeeld:

 • Fouten: cruciale gegevens ontbreken, bijvoorbeeld BSN of een voor Peridos bekende zorgverlener. Ook het ontbreken van een contract of kwaliteitsovereenkomst of het niet geaccordeerd hebben hiervan levert een fout op.
 • Waarschuwing: het gegeven bevat een waarde die niet in de waardenlijst zit of buiten een afgesproken range valt. De waarde wordt dan niet overgenomen, maar het bericht wordt wel in Peridos verwerkt.
 • Voorwaarde voor betaling: dit is alleen bij het eerste trimester SEO en gaat over niet gevulde velden. Deze velden zijn als niet verplicht aangemerkt omdat de onderzoekers snel zoveel mogelijk gegevens willen hebben om bijvoorbeeld vervolgvragenlijsten bij cliënten uit te kunnen zetten. Voor de compleetheid van de data en de verdere analyse is wel besloten dat die data nodig zijn en dat er daarom alleen wordt uitbetaald als deze gegevens alsnog worden aangevuld.

Voor de aanvraag van het eerste trimester SEO gelden nog twee bijzondere gevallen:

 • Indicatie GUO type 1
 • E-mailadres cliënt

Voor deze twee items geldt dat deze van belang zijn voor de onderzoekers en dat zij gevraagd hebben om nog een herinnering te sturen als deze velden niet zijn ingevuld in het bericht. De aanvraag is dan echter wel in Peridos opgenomen en kan ook door een echoscopist worden opgezocht. Het betreft dus een verzoek om de gegevens aan te vullen. Dat kan door een nieuw bericht te sturen, maar ook door de gegevens aan te vullen in Peridos zelf.

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag
De vereiste frequenties aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Dat impliceerde dat lagere frequenties niet nodig zouden zijn. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 13 weken zwangerschap (eerste trimester SEO) zou ook moeten beschikken over lagere frequenties dan 7 tot 9 MHz. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz. Als het goed is, heeft dit voor echopraktijken die onlangs nieuwe apparatuur hebben aangeschaft, geen consequenties. Alle verkochte probes hebben het benodigde frequentiebereik.

De vereiste frequenties aan de vaginale probe zijn dus naar beneden bijgesteld:

 • Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:
 • Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.
 • Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 5 en 7

3D probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel voor de 2D beeldvorming worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D probe.

Zie ook de volledige kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag op pns.nl