Screening

SCREENING

Counseling

Zwangere vrouwen  en hun partners hebben de keuze om al dan niet geïnformeerd te worden door de verloskundig zorgverlener (counselor) over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en/of het SEO (structureel echoscopisch onderzoek) bij 20 weken zwangerschap en vanaf september 2021 ook bij 13 weken zwangerschap. Het counselingsgesprek heeft als doel een zwangere vrouw een geïnformeerde keuze te kunnen laten maken.

SPSZON controleert of de counselors voldoen aan de kwaliteitseisen.

De verloskundig zorgverleners mogen alleen counselen als ze een kwaliteitsovereenkomst hebben met een Regionaal Centrum.

Op 1 januari 2022 startte de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening. De counselor heeft in deze ronde meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. De regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf. Meer informatie over deze bijscholingsronde vindt u hier.

SCREENING

Combinatietest / NIPT

Per 1 oktober 2021 is het niet meer mogelijk een Combinatietest uit te voeren als screeningsonderzoek op het down-, edwards- en patausyndroom.

Sinds 1 april 2014 is de NIPTniet-invasieve prenatale test in Nederland beschikbaar binnen de TRIDENT-1 studie voor zwangeren die een verhoogde kans hebben op een kind met down-, edwards- of patausyndroom, of waarbij er een andere medische reden is om onderzoek te doen naar een trisomie bij het ongeboren kind.

Ook zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom kunnen sinds 1 april 2017 kiezen voor NIPT binnen de TRIDENT-2 studie. De TRIDENT-2 studie is een wetenschappelijke implementatiestudie. Dit betekent dat de zwangere alléén kan kiezen voor de NIPT als ze meedoet aan de studie.   

Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT definitief onderdeel van de prenatale screening onder regie van het RIVM. De eigen betaling van €175,- voor zwangere vrouwen komt dan te vervallen. De komende periode wordt gewerkt aan het inrichten van de juiste bekostigingsstructuur. Verder zal gekeken worden hoe de NIPT ook voor vrouwen met een medische indicatie kosteloos kan worden aangeboden

Meer informatie over de NIPT vindt u hier

SCREENING

1e Trimester SEO

Het eerste trimester SEO  is een medisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap. Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen – zoals een open schedel of een breuk of defect in de buikwand – kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.  Voor de uitvoering van dit SEO gelden landelijk bepaalde kwaliteitseisen en opleidingseisen en start vanaf 1 september 2021. De scholingseisen vindt u op de site van het RIVM. 

SCREENING

2e Trimester SEO

Met het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Dit onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd rond 20 weken amenorroe (tussen 18+0 en 22+0 weken amenorroe). Het streven is het SEO voor 21+0 weken af te ronden. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is en dat er na de uitkomst van het vervolgonderzoek, voldoende tijd moet zijn voor de zwangere om voor zichzelf af te wegen of ze de zwangerschap al dan niet wil afbreken.  Wanneer er vervolgonderzoek nodig is, wordt de zwangere doorverwezen naar het Prenataal Diagnostisch Centrum in het MUMC+.

Alleen zorgverleners die een SEO-certificaat hebben en een kwaliteitsovereenkomst SEO hebben gesloten met het Regionaal Centrum, mogen het 2e Trimester SEO uitvoeren.  Voor de uitvoering van het SEO gelden landelijk bepaalde kwaliteitseisen en opleidingseisen. Deze zijn beschreven op de website van het RIVM.

SCREENING

Prenatale diagnostiek

Als de uitslag van de combinatietest of NIPT een verhoogde kans inhoudt of als tijdens het SEO vermoedelijke afwijkingen geconstateerd worden, dan dient de zwangere verwezen te worden naar het Centrum voor Prenatale Diagnostiek in de regio Zuidoost Nederland waar verder onderzoek plaatsvindt.

.
Contact PND-centrum MUMC+:

Telefoon:   088-0049100

E-mail:      PND.echocentrum@mumc.nl  

SCREENING

Tarieven 2022

 • Counseling

  € 69,06
 • TTSEO

  bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap

  € 166,13
 • TTSEO

  bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

  € 166,13
 • ETSEO

  bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap

  € 110,70
 • ETSEO

  bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

  €110,70

Voor NIPT geldt nog steeds dat de zwangere een eigen bijdrage van € 175,- moet betalen wanneer NIPT als screeningstest wordt uitgevoerd.

 

Vergoeding

Declaratie van het counselinggesprek, de combinatietest of het SEO is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de WBO-vergunningen.

Om de verrichtingen te kunnen declareren dient de zorginstelling én de zorgverlener te beschikken over een AGB-code.